Co Należy Do Obowiązków Kierownika Budowy?

ADVERTS
Hallu Forte
Http://kanone.pl/artykul,11.html
obowiazkiCo Należy Do Obowiązków Kierownika Budowy?
 
Celem społeczności tworzącej portal jest ułatwienie kontaktu pomiędzy ludźmi zajmującymi się zawodowo szeroko rozumianym budownictwem a osobami poszukującymi specjalistów z branży.  Kierownik budowy jest zobowiązany przekazać inwestorowi 2 oświadczenia: pierwsze stwierdzające, że budynek został wykonany zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami; drugie dotyczące uporządkowania i doprowadzenia do stanu „używalności” terenu budowy, a także - innych miejsc wykorzystanych podczas budowy, np. drogi, sąsiedniej działki itd.Do obowiązków kierownika budowy należy prowadzenie dokumentacji - zarejestrowanie budowy i wykonywanie wpisów do dziennika budowy oraz wypełnianie wpisanych tam instrukcji.  Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy; uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także całej infrastruktury wykorzystywanej przy budowie (np.Wiemy, jak ważne zadanie w nadzorowaniu każdej inwestycji ma kierownik budowy.  W przypadku, gdy osoby ze średnim wykształceniem technicznym są wyznaczane i podejmują funkcję kierownika budowy na budowach wysokim stopniu skomplikowania technicznego i organizacyjnego, muszą się liczyć z sankcjami opisanymi w rozdziale 10 ustawy Prawo budowlane, a ich mocodawcy (przedsiębiorcy budowlani) z odpowiedzialnością materialną za szkody powstałe w wyniku braku dostatecznej wiedzy wskazanego przez nich kierownika budowy ze średnim wykształceniem technicznym.Kierownik budowy ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót i zdarzenia, jakie mogą zaistnieć w trakcie budowy domu.  OPINIA: Nie wywiązując się z zapisów w umowie na budowie nie było toalety, wody zdatnej do picia, drogi dojazdowej na plac budowy, a pani Pawłowska potrafiła wyłączyć ekipie prąd elektryczny, żeby pracownicy nie mogli korzystać z ogrzewania - kiedy to pracowali do późnych godzin nocnych przy minusowych temperaturach, chociaż była zobowiązana zapisami w umowie do dostarczenie prądu na miejsce budowy.Oferta pracy: Kierownik budowy branży wodociągowej, całe wojewodztwo, Śląskie.  Ponadto, musi zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektu, a także właściwe zabezpieczyć plac budowy. Kierownik budowy to osoba, która oświadcza, że nasz dom został wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami oraz nadaje się do zamieszkania. Inwestor nie może sam zgłosić budynku do odbioru, musi dołączyć do niego oświadczenie kierownika budowy zakończeniu prac budowlanych - mówi Małgorzata Smogór z warszawskiej firmy AKaMi, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.
 
ADVERTS
Umiejętność prowadzenia rozmowy z kierownikiem budowy i dobre przygotowanie do spotkania pomoże dokonać właściwego wyboru. Kierownik budowy powinien mieć także aktualne zaświadczenie przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Warto poszukać osoby z polecenia, z dobrymi referencjami - inwestor ma wtedy pewność, że osoba jest solidna i przypilnuje budowy w sposób profesjonalny. Dla inwestora wygodniej jest, gdy kierownik budowy ma „po drodze” na jego budowę i nie musi dojeżdżać z daleka np. drugiego końca miasta. Kierownik budowy ma być osobą wspierającą inwestora, szczególnie w kwestii prowadzenia budowy zgodnie z wymogami i prawem budowlanym.Nie rekomenduje się, aby kierownik budowy był członkiem ekipy wykonawczej - ze względu na funkcję nadzorczą lepiej, jeżeli jest to osoba niezależna, która będzie reprezentować interesy inwestora. Poza tym, kierownik budowy powinien znać technologię, którą wybrał inwestor - najlepiej, gdy ma doświadczenie w prowadzeniu budowy w danym systemie. Wymiar współpracy - liczbę wizyt, odpowiedzialność za dane elementy budowy (np.Czy też za instalacje, odbiór itd.) i koszt tych działań - powinien zostać określony pomiędzy inwestorem a kierownikiem budowy w umowie - twierdzi Mariusz Susło z kieleckiej firmy DOM-BUD, certyfikowany wykonawca SILKA YTONG. Im precyzyjniej określone są wzajemne powinności między kierownikiem budowy a inwestorem, tym współpraca na etapie budowy przebiega sprawnie i bardziej komfortowo.Dokładnie, ja tez bardzo sobie cenie taka pomoc, zwłaszcza,że wiele aspektów można wziąć pod uwagę, które bez takiej usługi w trakcie budowy mogłyby zostać pominięte, a wiadomo jak może to być kosztowne w skutkach. Kierownik budowy powinien nadzorować każdy etap budowy, ale niestety w większości tylko podpisują papierki. Natomiast w czasie budowy domu kierownik budowy przede wszystkim kieruje budową tak, aby toczyła się ona zgodnie z wytycznymi wskazanymi w projekcie domu.Kluczowym obowiązkiem kierownika budowy jest odbiór od inwestora działki, na której ma powstać dom oraz odpowiednie jej zabezpieczenie, czyli ogrodzenie terenu, czy postawienie tablicy informacyjnej dotyczącej budowy. Jeśli kierownik uzna, że istnieje możliwość powstania sytuacji zagrożenia, konieczne jest zatrzymanie prac i zgłoszenie problemu inwestorowi oraz odpowiedniemu organowi. Podobnie jeśli podczas trwania budowy domu kierownik stwierdzi, że rozwiązania wynikające z projektu stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa prac lub samego budynku, ma prawo zwrócić się do inwestora z konkretnie określonymi obawami oraz planem ich naprawy.
 
Zanim dom zostanie zgłoszony do odbioru, kierownik budowy czuwa nad poprawnym wykonaniem instalacji i jest obecny przy ich sprawdzaniu. Po zakończeniu prac budowlanych kierownik budowy przygotowuje dokumentację powykonawczą oraz zgłasza dom do odbioru. Ostatnim etapem pracy kierownika budowy jest oddanie wszelkiej dokumentacji inwestorowi. Kierownik budowy jest na tyle ważną postacią, że warto aby przez cały okres budowy była to ta sama osoba. Do zawiadomienia dołącza się oświadczenie nowego kierownika budowy przejęciu obowiązków. Wraz z przekazaniem obowiązków trzeba przekazać nowemu kierownikowi całą prowadzoną dokumentację budowy domu.W momencie kiedy dokonuje się przekazania obowiązków, nowy kierownik przejmuje również całą dotychczasową dokumentację. Niezbędny jest również wpis w dzienniku budowy, gdzie kierownik budowy przekazujący obowiązki, określa jak zaawansowane są prace na budowie. Konieczne jest aby pod tą informacją podpisał się nie tylko kierownik przekazujący budowę, ale również nowy kierownik budowy. Oczywistym jest, że wykonywanie obowiązków kierownika budowy wiąże się z koniecznością jego stałej obecności na terenie budowy.Inwestor musi jednak pamiętać, że do obowiązków kierownika budowy należy jedynie dbanie przebieg i jakość prac na budowie oraz bezpieczeństwo podczas wszystkich etapów budowy. Dlatego, jeśli potrzebny jest Państwu doświadczony kierownik budowy, za którym stoją odpowiednie kwalifikacje i lata doświadczenia, zapraszamy do kontaktu. Nasz kierownik budowy z chęcią spotka się z Państwem i ustali szczegółowy zakres współpracy tak, aby okazała się ona satysfakcjonująca dla obydwu stron. Funkcję kierownika budowy może pełnić tylko osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi.Kierownik budowy może też występować do inwestora zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli uzna, że są one potrzebne dla zwiększenia bezpieczeństwa robót lub usprawnienia budowy domu. Rolą kierownika budowy jest zorganizowanie budowy i dbanie jej należyty przebieg pod względem zgodności z przepisami prawa, bezpieczeństwa i poprawności technicznej. Trzeba też pamiętać, że kierownik budowy nie jest zobowiązany do reprezentowania interesów inwestora w kontaktach z wykonawcą, zwłaszcza gdy jest zatrudniony przez tego ostatniego. Stanowi to naruszenie obowiązków kierownika budowy oraz obowiązujących przepisów.Kierownik może wpisywać w dzienniku budowy swoje uwagi do zaleceń w nim zawartych - wpisanych przez projektanta albo inspektora nadzoru (fot. W dzienniku budowy kierownik przekazujący obowiązki dokonuje wpisu określającego stan zaawansowania robót budowlanych potwierdzonego podpisami osoby przejmującej i przekazującej obowiązki. Każdy kierownik budowy, którego usługi Państwu oferujemy, jest osobą posiadającą wieloletnie doświadczenie, dysponującą rozległą wiedzą a także odpowiednimi uprawnieniami. Dzięki temu, kierownik budowy właściwie poprowadzi obsługę inwestycji na każdym jej etapie.

This template downloaded form free website templates